Geguritan
Geguritan Keliek S.W.

Geguritan Keliek S.W.

Ranobad

Ranobad dudu paraga anyar katon
utawa pawongan nyalawadi sing pantes disujanani
lan kudu tansah diawasi.

Ranobad iku aku, sliramu, dheweke
lan sapa wae
sing kulina nyekukruk dadi siji
ing ngarep layar televisi,
nekani rapat akbar ing lapangan, ngrungokake sesorah
ngemu provokasi sing slewah klayan ideologi
tinggalane para pepundhen kang kinurmat,
sing saiki wis suwargi.

Ranobad iku aku, sliramu, dheweke
lan sapa wae
golongane kaum rucah,
sing gampang digiring lan dicacah-cacah
nganti kelangan nalar
lan kobong dening nepsu makantar-kantar.

Ranobad iku cetha wela-wela ing ngarep mata;
rame-rame nonton badhut
nganti mutah cecek lan kepentut-pentut
terkadhang njleput nganti semaput.

Kertosono, Desember 2021

Pragmen Perang Kembang

satengahe alas sengkeran,
gendir penjalin kiprah pencilakan
ngadhang lakune satriya madukara
sing tekane tanpa kula nuwun, tanpa udanegara

togog si tejamantri mbudidaya ngelingake bendarane
nanging gendir penjalin wangkal atine

ing alas sengkeran,
gendir penjalin lan satriya madukara adhep-adhepan
adu katiyasan ngliga gegaman
netepi tugas lan kuwajiban

aku lan sliramu nyawang saka kadohan
kentir ing pagelaran
ewuh-aya nintingi pasemone ki dhalang

Nganjuk, November 2021

Lila

mayar wae ngucapake tembung lila
senadyan batine ora legawa
gampang wae ajak-ajak tresna marang sapadha-padha
mangka sadina-dina tansah ngundhamana
natoni liyan mung jalaran beda keyakinan

sandiwara mbaka sandiwara
gumelar ing dhuwur panggung
pitutur becik diobral lawaran
dadi barang dagangan

mesthine lila iku dudu pocapan
legawa dudu watak besutan
yagene isih ana getun saturun-turun
nalika kelangan;
yagene sliramu danadriyah mengku pamrih rereyongan?

timba kang pijer nyemplung sumur kae,
lan nyidhuk banyu sacukupe,
ora nate kanggo awake dhewe
nanging kanggo sapa wae sing mbutuhake

Surabaya, November 2021

Jiyarah

jiyarah ing makame simbah
kelingan maneh dongeng sejarah
yen bangsa iki nate dijajah

senadyan puluhan taun wis mardika
nyatane gendera abang-putih katon blawuk
kegawa saya ngunduri tuwa

jiyarah ing makame para leluhur
katon cetha adohe jarak
antarane biyen lan saiki
seje slagane antarane sukinem lan sherly

sokngonoa, gendera dwiwarna bakal tansah dakpanjer
senadyan sing dakoyak nglengkara bisa kecekel

Wonogiri, Agustus 2021

Saka Pinggir Bengawan

wit trembesi ngrembuyung pinggir bengawan iku
dumadakan wewayangane ilang
nalika iline banyu malih butheg
campur larahan, carang, lan endheg-endheg

banjir mangsa rendheng wis dadi langgam taunan
selagine bocah umbelen iya wis dhamang

ora mung wit trembesi ngrembuyung wae
sing ilang wewayangane;
kabeh sing ana tepining bengawan
mung njegreg tanpa sambat piya-piye

wewayangan ora mung tinemu ing kene
banyu bengawan sing butheg iku
ngajak sliramu nyisih,
jiyarah marang dina-dina kawuri
nyemak cathetan lawas, negesi jatidhiri

Pinggir Brantas, Desember 2021

Bima Kunthing

Bapa Resi nate paring wejangan,
“Wewayanganmu iku dudu sliramu. Wewayanganmu iku
peranganing kapribadenmu.”

Aku Bima Kunthing, siswane Bapa Resi,
mbudidaya ngugemi lan ngestokake
piwulang aji.

Wayah esuk, aku mlaku ngetan,
wewayanganku nututi ing mburiku;
wayah sore aku mlaku ngulon,
wewayanganku isih setya ngetutake lakuku;
wayah awan tengange, aku mlaku embuh parane
wewayanganku dakidak-idak dhewe.

Aku Bima Kunthing,
mataun-taun meguru marang Bapa Resi;
aku tetep bocah, durung gaduk kuping.

Kertosono, Agustus 2021


Penggurit

Keliek S.W., pengarang lan pengamat sastra Jawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *