Geguritan
Geguritan Sunardi KS

Geguritan Sunardi KS

Piweling

tansah mawantu-wantu piwelingku ndhuk
kudu waspada lan prayitna
aja gampang keguh marang pandhesege butuh
kang kala-kala ngambra-ngambra ngayawara
nggedhabyah ora nggenah
aja gampang keblithuk, kaglembug, kalelithuk
tundhane atimu kang tansah bakuh gampang rubuh
jiwamu kang sentosa dadi rengka
aja gampang keplantrang
marang ayang-ayang nglambrang

tansah mawantu-wantu piwelingku
yen wis ketlewang kena blithuk, kena glembug
aku bakal kokglandhang
marang kadurakan

lan arang kang nlesih
saka ngendi saka sapa satemene kadurakan iki kang miwiti

***

Aja Gampang Goreh

weleh-weleh
yen kowe kabeh wegah sareh
wegah seleh
kari ngenteni weku gampang kaweleh

dudu sipat nglokro
yen ngadhepi tangga-teparo
ngojok-ojoki bojo
nanging tatag puguh
ora kelu melu-melu
kabandhang butheg mulege banyu

weleh-weleh
aja gampang jeleh
aja gampang goreh
ngadhepi jaman bledig-bledigan
dhemen nglewa paugeran

***

Rebut Bener

yen kabeh rebut bebener
kaya lagi katon ana sliwer
kang nylingker

ana kang lenger-lenger
rumangsa keblinger
bebener muser ing angger-angger

mung kawicaksanan
kang bisa ndunungna marang kanyatan
ing panuladha

mung panuladha
kang wiwit langka
akeh kang bingung nggoleki panggung

***

Kabudayan

wiwit jaman watu nganti jaman maju
wiwit jaman keren nganti jaman moderen
kang jenenge penjajah isih dhemen ngrambah
maneka rupa maneka cara ora ketara
kari begjane kang dhemen lena
lan kang wis wiwit luntur marang budaya
unggah-ungguh suba-sita

wong dhemen nyenyilih ora sugih
kang dhemen neniru cetheking ngelmu
nglali-nglali marang kang diduweki
ateges bakal gampang lali marang dalane bali
ateges bakal lali marang lawang pengeling-eling
kang tansah kekancing

***

Dununge Bebrayan

aja gampang nesu
mung nggekeng marang panemu
panemune liya kang beda
ditampik sanalika
malah ditangkis karo tajeme ukara-ukara

banjur ing ngendi dununge bebrayan
ajen ing ajenan
banjur ing ngendi dununge liyan
kang kudune ana kowe ana aku
kang kudu dijupuk ing tengah-tengahe panemu

yen kapitayan
ana ing rangkah sowang-sowang
kang kudu mung disimpen primpen
ing telenge ati
nanging kawicaksanan kang njalari
kekuwatan kang kudu tansah diuri-uri

***

Ing Pasar Malam, Pameran Pembangunan

wong-wong sesliweran
ing stand-stand pameran pembangunan
katon sumringah bungah
pratandha sauntara kalis susah

(apa isih ana kang nganjel ing rasa
saka pambateke pikiran kang abot ing sanggan?)

gumrebege suwara
komentar tawa-tawa
lagu-lagu sedhih
saka rancake musik
dienggo jejogedan
digawe asik

uga ana bocah tetangisan
mbrojol saka emban-embanan
kadheseg para kanoman
kang pating grudug ubeng-ubengan

uga ana tangise bocah njaluk jajan
nanging bapake bingung
nalika sakclanane digrayang
jebul dhompete ilang

***

Kembang ing Taman

wis suwe kembang ing taman
dipageri rapet bakuh
aku mung bisa nglimpe nyawang
atiku kecancang

wis suwe aku tratapan
pingin dakprepegi
kanthi panothoke lawang

saiki aku
wis ora nglimpe-nglimpe nyawang
jalaran tamanku
wis direnggani kembang

***

Sayah

daksendhekake watang
sakwise ora kanggo
daksampirake gegadhang
ing pangangkah mopo

menungsa tansah dikekuya panjangka
sembranan marang lena mbaka lena
ora nggagas umur kari sisa pira
terus suda dina mbaka dina

dakglethakake watang
ing rungkute kebonan
kepangan rayap nggrangsang
gapuk ora konangan

menungsa gampang pasrah
sawise rumangsa sayah

***

Gumedape Kahanan

kordhen jendhela daktutup
nutup marang panyawangku ing gumedape njaba
nanging suwara-suwara
ora bisa dakpunggel
kanggo ngendhani ati kang lagi mrepel

miris
bisa gampang neneka
tanpa cecala
bisa mbrubul

jagat
umpama bisa krungu sakabehe sesambat
tansaya ora mbangkat
apa maneh yen ngerti nrecele maksiat

kordhen jendhela kasempyok-sempyok angin
embuh jumlegere sapa
wewayangan nggejejer ing njaba

***

Tilik Kubur    

aku ora bakal matur panjengan, ibu
marang sakabehe kahanan ing padinan
ana susah ana bungah
kang kerep susah
aku ora bakal matur
supaya ora kadenangan
yen gegadhange ibu ora kaconggah

tansah dakcandhet
pawarta-pawarta ruwet
supaya ibu ora pirsa
panggalihe bisa pingget

aku ora bakal matur, ibu
jalaran jamane pajenengan karo jamanku
pancen ora padha

ibu
pangapuranen aku
mung bisa asung donga

***


Penggurit

Sunardi KS, penggurit ing tlatah Jepara. Tulisan-tulisane asring kapacak ing Panjebar Semangat, Jaya Baya, Mekar Sari, Djoko Lodang lan liya-liyane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *